ოლდოს ჰაქსლი - სამკურნალო დასვენება


მშობლიური ქვეყნის გარეთ ადამიანი ერთგვარად თავისუფალია თავისი კლასის ზნე - ჩვეულებებისაგან. მშობლიური ენასავით, ჩვეულებასაც შენი საკუთარი ხალხი გაძლევს, ამიტომაც, ადამიანის ლაპარაკითა და ქცევით ადვილად ხვდები მისი კულტურის დონეს. უცხოეთში, ცოტა არ იყოს, ძნელია ამით კაცის გამოცნობა, რადგან უკულტურო და გაუნათლებელი ადამიანიც კი თავისი მშვენიერი საქციელით შეიძლება გამოირჩეოდეს კიდეც სხვებისაგან, ამიტომაც ჰერცოგსა და დამზღვევი სააგენტოს შიკრიკს, სპეკულანტსა და ჯენტლმენს შორის განსხვავება გამოუცდელი თვალისა და ყურისათვის ძნელი გასარჩევია.

პატიოსანი ხალხის უმრავლესობა ხომ ღარიბია!

ქუჩაში მთვარისაგან განათებული გუბეები მიცვალებულთა ღიად დარჩენილი თვალებივით ცივად ციმციმებდნენ.